Behandling

Fysioterapi


Fysioterapi er en klinisk terapi som utøves av fagpersoner med offentlig autorisasjon. Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.   
Manuell terapi


Manuellterapeuter er spesialister på muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette kroppens funksjoner. Manuellterapeuter er utdannet til å være primærkontakter. De kan differensialdiagnostisere, dvs. at de kan skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon). I undersøkelsen kan manuellterapeuten henvise til røngten/MR og til legespesialist.
Vojtaterapi


Vojtametoden er en anerkjent nevrofysiologisk behandlings- og diagnostiseringsmetode. Menneskets normale bevegelsesutvikling i 1. leveår er basis for behandlingen. Ved å plassere pasienten i bestemte stillinger og samtidig gi trykkstimuli på muskler, sener eller benvev fremkalles definerte bevegelser og muskelaktiviteter i hele kroppen. Sentralnervesystemet blir påvirket på alle nivåer. Gjennom denne terapien blir pasienten stimulert til å ta i bruk mer hensiktsmessige bevegelsesmønstre, eller bruke muskler som er delvis satt ut av funksjon. Pasienten opplever andre bevegelses- og koordinasjonsmønstre gjennom øvelsesterapien.Vojtaterapien egner seg særlig som tidligbehandling de første levemånedene, før avvikende holdnings- og bevegelsesmønstre er etablert og automatisert. I denne tiden kan man i særlig grad påvirke barnets bevegelsesutvikling og holdning i normal retning.